Center za mediacijo

Mediacija

V okviru zavoda deluje center za mediacijo. Mediacija je izjemno učinkovit in stranki prijazen postopek razrešitve spora. Od sporov, ki vsakodnevno pripadejo sodišču, jih v korist stranke velika večina tja ne bi smela priti. O tem pričajo tako sodniki kot tudi naši strokovnjaki iz prakse. Sodni postopki namreč trajajo mnogo let, po nepotrebnem terjajo ogromne stroške za plačilo zastopnikov in dela sodišč (stroški ob koncu postopka dostikrat večkratno presežejo vrednost samega spora), ter stranki prinašajo nepotrebno dolgoletno skrb. V sodnem postoku ena od strani tudi gotovo izgubi. V primeru dolgoletnega postopka in velikih, pogosto deljenih stroškov, izgubita obe. Prav tako z vsebino odločitve, ki v sodnem posotpku ni v rokah stranke, dostikrat ni zadovoljna nobena od strani.Poslanstvo našega zavoda, ki deluje v javno korist, je, da skuša obvarovati pred tovrstnimi anomalijami. Po poti mediacije se enak spor razreši najkasneje v roku dveh ali treh mesecev. V povprečju sta za to potrebna dva naroka, uspešno pa se razreši osemdeset procentov sporov, ki bi sicer po nepotrebnem končali na sodišču. Na ta način si stranka prihrani čas, dolgoletno skrb, in predvsem stroške. V kolikor sploh pride do stroškov takega postopka, so ti v okviru našega zavoda neznatni (glej spodaj). Mediacija pa je do stranke pirjaznejša tudi iz drugih razlogov. Postopek vodi neodvisni mediator, posebej izšolan pravni strokovnjak, pri čemer je za razliko od sodnega postopka stranka ob pomoči mediatorja tu sama gospodar postopka: sama določa katera vsebina odločitve je zanjo še sprejemljiva in v katero smer želi mediaciji slediti. V nasprotju s sodno odločitvijo je na ta način na koncu sprejeta odločitev pri kateri nobena od strani ne izgubi, ampak sta z njo zadovoljni obe. Ves čas postopka lahko katerakoli od strani od mediacije tudi odstopi. Rezultat mediacije se praviloma zapiše v obliki notarskega zapisa ki je, povsem enako kot sodba sodišča, pravno zavezujoča in neposredno izvršljiva listina.V okviru zavoda je center za mediacijo k sodelovanju pritegnil vrhunske mediatorje, juriste z mednarodnimi in domačimi mediatorskimi licencami, ki so del svojega časa hkrati pripravljeni posvetiti tudi pro bono dejavnosti. Manj zahtevne primere, za katere pričakujemo, da jih z mediacijo lahko uspešno rešimo že v prvem naroku, opravimo brezplačno v okviru dejavnosti brezplačne pravne pomoči zavoda za vse stranke in ne glede na to ali stranka sicer zadosti formalnim pogojem za dodelitev brezplačne pravne pomoči ali ne. Zahtevnejše primere, ki se jim je za uspešno rešitev potrebno temeljiteje posvetiti, prepustimo omenjenim mediatorjem, ki sodelujejo z zavodom in so tako pripravljeni del dela opraviti brezplačno tudi za stranke, ki ne zadostijo pogojem za brezplačno pravno pomoč. Oblika brezplačne pomoči v teh primerih je odvisna od vrste zadeve in dogovora. Mogoča je metoda “mediacije na uspeh”, ko stranka v primeru, če od mediacije kadarkoli odstopi, ali ta na koncu ni uspešna, ne krije nobenih stroškov. Mogoče pa se je tudi dogovoriti, da v postopku pred mediatorjem zavod za stranko opravi določen del nalog, pri čemer se ta del izloči iz stroškov postopka mediacije in je brezplačen. Prav tako zavod ponuja različne oblike združevanja obeh metod nižanja stroškov, vse to s ciljem razrešitve zadeve na stranki kar najbolj prijazen način.Med pogostejša področja mediacije pri nas sodijo:SOSEDSKA RAZMERJA IN SOSEDSKI SPORI
- mediacija v primerih ureditve služnosti
- mediacija v sporih glede lastništva nepremičnin
- mediacija v sporih glede izmere parcel
- mediacija v sporih glede uporabe nepremičnin
- mediacija v sporih glede gradnje objektov
- mediacija v primeru odškodnih iz naslova kršitve obveznosti
- mediacija v primeruDRUŽINSKO PRAVNA RAZMERJA
- mediacija v primeru razveze in razdelitve premoženja
- mediacija za razrešitev vprašanja skrbništva
- mediacija v zvezi z vprašanjem preživnin
- problem psihičnega in fizičnega nasilja v družini
- pravice in dolžnosti glede uporabe skupnega premoženjaDELOVNOPRAVNA RAZMERJA
- mediacija v zvezi z odnosti na delovnem mestu
- mediacija v primerih mobinga
- mediacija v zvezi z zadevami plačila, dopusta, delovne obremenitve, itd
- mediacija ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi
- mediacija v primeru delavčeve upravičenosti do odškodnineGOSPODARSKO PRAVNA RAZMERJA
- mediacija v sporih med podjetji
- mediacija v primerih priključitev podjetij
- mediacija v primerih likvidacije in stečaja
- medijacija v odškodninskih obveznostih podjetja
- mediacija v odškodninskih zahtevkih zoper podjetjeOSTALA CIVILNOPRAVNA RAZMERJA
- mediacija v primerih dedovanja
- mediacija v potrošniških sporih
- mediacija v primerih odgovornosti za vsakovrstno povzročeno škodo
- mediacija v zvezi z nakupom in menjavo premičnin ter nepremičnin
- mediacija v primerih razdelitev premičnin in nepremičnin
- mediacija med pacienti in zdravstvenimi ustanovami
- mediacija na področju okoljskih in prostorskih razmerij
- mediacija v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami
- mediacija med žrtvijo in storilcem kaznivega dejanja, ki se preganja na predlog 

info@brezplacnapravnapomoc.si